BUDAPEST ART MARKET
Curators: Tuasho / Date: 2021 / Location: Budapest, Hungary
Curators: Tuasho / Date: 2021 / Location: Basel, Switzerland
Curators: Tuasho / Date: 2021 / Location: Budapest, Hungary
Curators: Tuasho / Date: 2021 / Location: Budapest, Hungary
Curators: Tuasho / Date: 2021 / Location: Budapest, Hungary
Учасники проекту: Olexii Shcherbak, Valeriia Vertii, Evgeniy Tkachenko, Dzmitryi Kashtalyan (BY),Zhannet Podobed, Angelika Gonchar.